Endringer i arbeidsmiljø-forskriftene fra 1. januar

12.01.2018
Gravearbeid grave

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Dette er hovedendringene i de ulike forskriftene:

Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet

Det er foretatt en presisering i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 av krav til planlegging og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass ikke utsettes for ulykkes- eller helsefarer. Videre er virkeområdebestemmelsen i samme forskrift § 1-3 presisert slik at kravet også omfatter virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Presisering av begrepet «løfteredskap»

Definisjonen av løfteredskap i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 34 er presisert for å samsvare med samme begrep i forskrift om maskiner § 2 bokstav d.

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar».

Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-1 annet ledd er endret med en ny bokstav i). Endringen innebærer at arbeidsgivers risikovurdering særlig skal ta hensyn til sikring av utstyr, slik at slikt utstyr ikke skal falle ned og utgjøre en fare.

Presisering av krav til register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 31-3 første ledd, første punkt, slik at kravet til registerføring av arbeidstakere som er eksponert for biologiske faktorer er i tråd med direktiv 2000/54/EC.

Presiseringen innebærer en tydeliggjøring av at det gjelder et registerkrav for arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer som har anmerkningen D (i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1).

Les endringsforskriftene hos lovdata.no:

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen