MEFs årsberetning og regnskap 2016

18.05.2017
Forsidebilde årsberetning 2016.jpg

MEF og MEF Service AS’ årsberetning og regnskap for 2016 er nå godkjent av hovedstyret i MEF og styret i MEF Service AS.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Hvordan er egentlig organisasjonens økonomi?
Hvordan henger avdelingenes økonomi sammen med MEF og MEF Service AS’ økonomi?

OKAB er også en del av organisasjonen, men er ikke med i tallene siden OKAB-kontorene er egne juridiske enheter.

Årsberetning 2016

Fylkes- og fagavdelingene

I tillegg til MEF og MEF Service AS har vi 20 fylkes- og fagavdelinger. Disse har, ifølge vedtektene, sin egen økonomi og egne regnskaper.

Avdelingene har provisjonsinntekter på sine lokale og regionale handelsavtaler. Disse inntektene må avdelingene betale skatt av. Siden avdelingene ikke er egne juridiske enheter, men en del av organisasjonen, foretas skattebehandlingen i MEF Service AS.

Provisjonsinntekten for avdelingene var i 2016 ca. 12,0 millioner kroner etter skatt. Dette beløpet overføres i sin helhet til avdelingene, men blir formelt sett satt av som utbytte i regnskapet for MEF Service AS. Denne måten å gjøre det på fører til at resultatet i regnskapet til MEF Service AS ser ut til å være 12,0 millioner kroner bedre enn det egentlig er.

Fylkesavdelingene/fagavdelingene hadde en egenkapital på 45,3 millioner kroner ved utgangen av 2016. Det totale resultatet for avdelingene ble på 638.000 kroner.

MEF og MEF Service AS

Organisasjonen (MEF og MEF Service AS) har et samlet driftsresultat på 7,8 millioner kroner når vi har trukket fra de 12,0 millioner kronene som er tilbakeført til avdelingene. Budsjettet utgjorde 10,2 millioner kroner. Omsetningen beløper seg totalt til 129,4 millioner kroner fratrukket lokal handelsavtaleprovisjon.

Årsresultatet ble på 6,5 millioner kroner, eller 5,0 prosent av omsetningen. Budsjettert årsresultat var 9,3 millioner kroner. Finansresultatet ble på 1,6 millioner kroner. I disse tallene er ikke realiserte gevinster av børsplasseringer på 2,4 millioner holdt utenfor tallene. Disse er av langsiktig karakter, og vil kunne svinge både positivt og negativt fra det ene året til det andre.

Den totale egenkapitalen ved utgangen av 2016 består av:

Sikringsfond:               68 millioner kroner
Konfliktfond:                50 millioner kroner
Bransjefond:               12,7 millioner kroner
Avsatt til pensjoner:     18 millioner kroner
Annen egenkapital:    45,7 millioner kroner
Total egenkapital:    194,4 millioner kroner

Årsberetning 2016

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen