Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

30.06.2017
1_stripe_tenner ingress.jpg

I løpet av ett år må alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Den nye forskriften om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) gjelder fra 1. juli 2017. Forskriften var på høring frem til 1. mai og det ble som følge av kommentarene fra høringsinstansene gjort noen endringer og presiseringer.

I tillegg til å gjennomføre EUs direktiv om eksplosiver til sivilt bruk, var det behov for en ny forskrift for å:

  • Regulere mobil produksjon av eksplosiver
  • Tydeliggjøre de grunnleggende kravene som alle virksomheter som håndterer eksplosiver må oppfylle
  • Klargjøre grensesnittet mellom våpenlovgivningen og eksplosivlovgivningen

Det fremkommer tydelig at det er forbudt å håndtere eksplosiver dersom man ikke er en virksomhet som har en tillatelse.

Les hele saken på DSBs nettsider.

Kontaktperson i MEF:
Spesialrådgiver
Frode Andersen
Telefon 900 14 682
Frode.Andersen@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen