Prinsipiell avgjørelse i høyesterett

30.06.2017
rettssak-dommer.jpg

Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

I dommen behandler Høyesterett en problemstilling av prinsipiell betydning for håndhevelsen av konkurranseloven, nemlig hvorvidt et åpent anbudssamarbeid er å anse som en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10.

I likhet med Konkurransetilsynet er også Høyesterett av den oppfatning at slikt samarbeid er en formålsovertredelse. At anbudssamarbeidet var åpent endrer ikke det faktum at samarbeidet like fullt skadet konkurransen.

Hva vil denne dommen i praksis bety for MEFs medlemmer?

Det er for tiden mange prosjekter i våre bransjer, både store og små. I mange situasjoner vil det kunne være aktuelt å samarbeide med andre om oppdraget, enten fordi bedriften selv ikke har nødvendig kompetanse til å levere tilbud alene, eller av kapasitetshensyn.

Særlig innen anlegg er det utstrakt praksis for å bruke underentreprenører, eller inngå andre former for samarbeid som for eksempel arbeidsfellesskapsavtaler. Med denne dommen løper entreprenørene en risiko for at også åpne samarbeid anses å ha konkurransebegrensende virkning, og firmaene risikerer høye bøter fra konkurransemyndighetene.

Entreprenørene må derfor vurdere det konkrete samarbeidet som planlegges opp mot konkurranseloven. Et sentralt spørsmål man må stille seg er om ett eller flere av de samarbeidende firmaene vil kunne være i stand til å utføre prosjektet på egenhånd. Er svaret ja, er samarbeid utelukket. Videre er det slik at bedrifter ikke kan samarbeide om å inngi tilbud på hele prosjektet dersom det er åpnet opp for å inngi på deler, og hver av partene kunne gjort dette hver for seg.

Det er viktig å presisere at samarbeid knytter seg til bedrifter som utfører samme virksomhet som en selv. Dersom man trenger en tilleggskompetanse man selv ikke besitter, slik som sprengning, elektro etc. er ikke konkurranseloven til hinder for dette.

Kontaktperson MEF:
Tone Gulliksen
Advokat
Tlf: 982 68 930
E-post: tone.gulliksen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen