Vann og avløp er avgjørende for velferden

28.08.2017
Ann-Therese Christoffersen Buskerud.jpg

Gode vann- og avløpstjenester er avgjørende for alles velferd. Uten disse tjenestene stopper samfunnet opp. Dette er det er tverrpolitisk enighet om.

Skrevet av Ann-Therese Kristoffersen, Styreleder MEF avd. Buskerud. Kronikken sto på trykk i Hallingdølen lørdag 26. august.

Dessverre får disse tjenestene sjelden nevneverdig fokus, enten det er kommunevalg eller stortingsvalg. Flere steder i landet er tilstanden på vann- og avløpsnettet av en slik art at det truer funksjonalitet og – i verste fall, folkehelsen. En slik tilstand ville vi aldri godtatt på noe annet samfunnsområde. Det burde være like uakseptabelt som dårlig dekke på europaveiene, medisinmangel på sykehusene, mangel på ammunisjon i Forsvaret eller at politi eller redningstjenester ikke dukker opp når det er fare for tap av liv og eiendom.

Store behov

Ifølge en fersk rapport fra Norsk Vann fremkommer det at investeringsbehovet for de kommunale vann- og avløpsanleggene er estimert til om lag 280 mrd. kroner frem til 2040. Den største delen av denne summen handler om fornyelse av ledningsnettet. I 2015 ble det investert 4,9 mrd. kroner i ledningsfornyelse i norske kommuner. Denne andelen må økes til 7,3 mrd. hvert eneste år frem til 2040 for sikre at behovene blir dekket.

Avløpsrenseanlegg må fornyes

De fleste avløpsrenseanleggene må også fornyes i tiden frem til 2040 som følge av økt befolkningsvekst, urbanisering og klimaendringer som øker overvannsutfordringene på avløpsnettet. Overbelastning av avløpsanleggene, skader på anlegg, veier og bebyggelse vil øke regningen ytterligere.

Men, sier rikspolitikeren, dette er jo et kommunalt anliggende. Det er korrekt. Dette er en av de grunnleggende kommunale tjenestene. Men de produserer disse tjenestene for hele samfunnet. Kravene som stilles til kvalitet på disse tjenestene ligger på statlig nivå. Problemet er at kravene er spredt på mange lover og forskrifter, og der ingen enkelt departement har et koordineringsansvar. I norsk sammenheng er det unikt, da alle andre infrastruktursektorer har et departement som eier de ulike delene.

Det må stilles krav

MEF representerer om lag 2050 anleggsbedrifter over hele landet. Av disse er det 1400 som har vann og avløp som arbeidsområde. Våre bedrifter melder at det må stilles klare og tydelige krav, i alle fall minstekrav til kvalitet på ledningsnettet. Standarden er ikke likeartet. Mens noen kommuner har svært god oversikt over sin infrastruktur, er det andre som ikke har like god kontroll. Kravene til planlegging, kvaliteten på nettet som legges og håndtering av klimautfordringer fordrer at staten får en tydeligere rolle i vann- og avløpspolitikken.

Vi må ha en sektorlov for vann og avløp

Stortinget hadde før sommeren mulighet til å be regjeringen utarbeide en sektorlov for vann og avløp, men lot være. En slik lov vil være viktig for å sikre bedre håndtering kommunalt og at statens mange bestemmelser som regulerer VA blir samlet på et sted og under et sektoransvarlig departement.

Manglende engasjement får konsekvenser også for stortingspolitikerne fordi fremtidige skader som følge av klimaendringer, overvann, underdimensjonerte eller dårlige nett vil kunne føre til skade på liv og helse, annen infrastruktur og offentlig tjenesteproduksjon. Bortfall av slike tjenester vil føre til rikspolitiske konsekvenser og skal risikoen forminskes må tiltakene på plass i dag.

Våre bedrifter melder at det må stilles klare og tydelige krav, i alle fall minstekrav til kvalitet på ledningsnettet.

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen