Får vi et løft for fylkesveiene?

06.09.2017
Vei vedlikehold asfalt

Fylkesveiene har et vedlikeholdsetterslep på 62 mrd. kroner. Det er nødvendig med et fornyelsesprogram.

Innlegget ble publisert i Gudbrandsdølen Dagningen 1. september.

I samferdselssektoren er det ofte de store prestisjeprosjektene som får størst oppmerksomhet. En reell samferdselssatsing handler imidlertid om å gjennomføre store prosjekter i kombinasjon med at vi tar vare på det vi har. Solberg-regjeringen fortjener ros for å ha prioritert vedlikehold. For første gang på lenge er forfallet på riksveinettet redusert. Dessverre er den videre utviklingen for fylkesveinettet fortsatt uavklart.

Det er verdt å minne om at fylkesveiene utgjør om lag halvparten av det offentlige veinettet, målt i antall kilometer, mens riksveiene utgjør 11 prosent. Ifølge Statens vegvesen har fylkesveinettet et vedlikeholdsetterslep på om lag 62 mrd. kroner. Etaten anslår videre at underdekningen til drift og vedlikehold av disse veiene vil være om lag 2,4 mrd. kroner årlig. Det er således grunn til å anta at forfallet vil øke dersom det ikke tas grep.

Viktigere enn kroner og øre er konsekvensene som veistandarden for bilister og næringsliv. Kun halvparten av fylkesveiene har tilfredsstillende dekketilstand, og en trafikant på fylkesveinettet har om lag 50 prosent høyere gjennomsnittlig risiko for å bli hardt skadd eller omkomme sammenlignet med ferdsel på riksveiene.

I stedet for å skyve disse vedlikeholdskostnadene foran oss må vi få en langsiktig plan for hvordan etterslepet skal håndteres. Det er nødvendig med et fornyelsesprogram. Fylkeskommunene har jevnt over gjort sitt beste med de ressursene de har hatt til rådighet. Flere har i tillegg benyttet lånefinansiering for å gjennomføre nødvendige samferdselstiltak. Det økonomiske handlingsrommet framover vil trolig være trang, gitt dagens budsjettsituasjon. Et fornyelsesprogram vil sannsynligvis ha liten effekt uten økte økonomisk bidrag til fylkeskommunene fra statlig hold.

I motsetning til investeringsprosjektene på vei er ikke vedlikeholdsoppgavene beheftet med årelange planprosesser. Arbeidet kan settes raskt i gang. Videre kan tiltakene utlyses i enkeltprosjekter eller som større pakker slik at veinettet moderniseres samtidig som hele anleggsbransjen tas i bruk.

Leiv Peter Blakstad
Distriktssjef Hedmark/Oppland

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen