Dette må ny regjering prioritere

29.09.2017
Dumper med grus

Her er MEFs forslag til politiske tiltak i regjeringsperioden.

Regjeringen skal utforme en ny politisk plattform for 2017 - 2021. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gitt innspill til partiene om tiltak som bør prioriteres de neste fire årene.

– Vårt viktigste budskap til politikerne er at de må sørge for at medlemsbedriftene våre har et forutsigbart aktivitetsnivå å forholde seg til. Dette innebærer blant annet å oppfylle rammen for Nasjonal transportplan i de årlige budsjettene. Forutsigbarhet er grunnlaget for god rekruttering og trygge arbeidsplasser. Vi er klare for å fortsette arbeidet med å modernisere og fornye norsk infrastruktur, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Dette er sakene MEF mener ny regjering må prioritere:

Forvaltningen av vann- og avløpsnettet

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Stortingets vedtak av 14. juni 2017 om at regjeringen gjennomgår anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16) og kommer tilbake til Stortinget med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikken må følges opp. Dette inkluderer en egen sektorlov for vann- og avløpstjenester må følges opp.
 • Kommunene må oppfordres til å bruke VA/Miljøblad som utgangspunkt for sine lokale forskrifter.

Samferdsel

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Det må etableres et langsiktig fornyelsesprogram for fylkesveinettet.

Yrkesfag

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Det må gjennomføres et oppgraderingsprogram for fagopplæringen slik at videregående skoler kan ta i bruk mer moderne maskiner og utstyr i utdanningen av fagarbeidere.
 • Det må etableres en dispensasjonsordning som gjør det mulig for lærlinger under 18 år i entreprenørbransjen å benytte innarbeidingsordninger/rotasjonsordninger.

Offentlige innkjøp

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Offentlige innkjøp og offentlige kvalifikasjonskrav bør ivareta den norsk modellen ved å premiere bedrifter som baserer sin virksomhet på fast ansatte med riktig fagutdanning og kompetanse tilpasset de oppgavene som skal utføres.
 • MEF mener det er behov for at regjeringen tydelig signaliserer til offentlige oppdragsgivere at det også i årene fremover skal eksistere et offentlig anleggsmarked der mindre entreprenører har mulighet til å påta seg oppdrag som hovedleverandør.

Bedre konkurransevilkår

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Det må sikres at praktiseringen av konkurranseloven ikke hindrer hensiktsmessige samarbeid mellom entreprenørene, som vil kunne bidra til å øke markedstilgangen for små og mellomstore bedrifter samt øke konkurransen om de enkelte oppdragene.

Avfallspolitikk

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Kravene for næringsdrift i kommunal regi bør skjerpes ved at det kreves etablering av egne aksjeselskaper for all avfallsdrift i det konkurranseutsatte markedet.
 • Det må gjennomføres endringer i Loven om interkommunale selskaper som etablerer begrenset ansvar for interkommunale selskaper (IKSer).

Skognæringen

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Tilgangen på miljø- og ressursinformasjon i skogbruket må styrkes.
 • Det må etableres en kompensasjonsordning for skogsentreprenørbedrifter som er vertsbedrifter for yrkesfaglig fordypning (YFF).
 • Investeringene i utbygging og modernisering av skogsbilveinettet må videreføres.

Skatt

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres.

Klima og miljø

MEF foreslår følgende tiltak: 

 • Arbeidet med etableringen av et CO2-fond for anleggsbransjen og transportsektoren må følges opp.
 • Avskrivningssatsene for saldogruppe d (maskiner m.m.) må økes for å styrke overgangen til mer moderne og drivstoffeffektive anleggsmaskiner m.m.

Se vedlegget for å lese MEFs forslag til politiske tiltak i sin helhet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen