Innspill til ny regjeringsplattform

06.10.2017
Skog Biri AM 1111.jpg

Verdikjeden Skog og Tre har store forventninger til at ny regjering følger opp stortingsmeldinger og nasjonale strategier.

Fagsjef skog, Bjørn Lauritzen sitter i Verdikjeden skog og tre

Verdikjeden skog og tre har gitt innspill til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre om ønskede prioriteringer i regjeringsplattformen for 2017-2021.

For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 spiller skogen en helt sentral rolle. Det er avgjørende å se ulike sektorers ambisiøse klima- og miljømålsettinger i en sammenheng, og synergier mellom sektorer må vektlegges ved politikkutforming.

Skogen er en del av løsningen for at både prosessindustrien, transportsektoren, og ikke minst byggenæringen kan medvirke til å nå norske klimamål. En for stor del av klimautslippene i Norge kommer fra byggenæringen. Det må bygges med løsninger, produkter og regelverk som begrenser og forebygger de skadelige konsekvensene av klimaendringene. Regelverket må bidra til å utløse mulighetene for utvikling av en bærekraftig byggenæring basert på fornybare ressurser.

I tillegg til MEF består Verdikjeden skog og tre av organisasjonene Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio.

Hensikten med samarbeidet er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Se vedlegg nederst i saken for å lese innspillet i sin helhet.

Kontaktperson i MEF:
Bjørn Lauritzen
Fagsjef skog
Tlf: 907 37 626
E-post: bjorn.lauritzen@mef.no

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen