Skuffet over manglende overvannssatsing

12.10.2017
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

MEF mener regjeringen ikke tar overvannsutfordringene på alvor. – Kommunene mener de ikke har et godt nok overordnet regelverk og regjeringen har i snart to år foretatt seg lite eller ingenting for å hjelpe til, sier adm. dir. Julie Brodtkorb.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Forslaget til statsbudsjett for 2018 inneholder få nyheter når det gjelder overvannsutfordringene i landet gitt et varmere og våtere klima i årene som kommer. Til tross for mange og gode forslag fra overvannsutvalget som i slutten av 2015 fremla en utredning med en pakke med ulike virkemidler, har lite eller ingenting skjedd siden.

- Dette er oppsiktsvekkende, spesielt når vi har flommen på Sørlandet i friskt minne og siden kommunene tidligere har meldt at de trenger bedre og tydeligere regler for sikker overvannshåndtering. Skadeomfanget fra vannskadestatistikken er stort og økende. Dette utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel for husholdninger og næringsliv som vi ikke er tjent med, sier Brodtkorb.

Kutt i forebygging
Naturskader og vannskader påfører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans Norge viser at det i 2016 ble utbetalt nesten 4,2 mrd. kroner for utbedring etter vannskader. Om man også inkluderer kostnader som ikke dekkes av forsikringen (våtromsskader, egenandeler, selvassuranse og ikke meldte skader) overstiger summen 5 mrd. kroner.

- Regjeringen kan ikke lenger fortsette å overse disse kostnadene. Det bygges og det fortettes i byer og tettsteder. Veier og jernbane skal bygges ut og driftes trygt. Gode overvannstiltak er med på å sikre at hjulene går rundt. Men, basert på det vi kan lese i regjeringens budsjettframlegg, så er ikke dette et satsingsområde. Det mener jeg er skuffende, forklarer Brodtkorb, og fortsetter:

- Når kommunesektoren også reagerer på at ras- og flomsikring ikke er ivaretatt og det kuttes i bevilgningene til flom- og skredforebygging på NVEs budsjett (Norges vassdrags- og energidirektorat), blir jeg oppriktig urolig.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen