Høring på Stortinget

02.11.2017
RD111020 Stortinget.jpg

MEF har i de to siste ukene vært på høring i fire komiteer for å legge fram våre synspunkter på statsbudsjettet.

Vi fikk 5-10 minutter i hver av komiteene til å formidle de viktigste innspillene til Statsbudsjettet, deretter var det spørsmål fra stortingsrepresentantene.

Energi- og miljøkomiteen

MEF mener forslaget til statsbudsjett for 2018 i alt for liten grad evner å møte utfordringene knyttet til et varmere og våtere klima i årene fremover.

Hovedpunktet vi la fram:
- I budsjett for 2018 foreslås det å kutte til sammen 111 millioner kroner i bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) knyttet til flom- og skredforebygging. Med flommen på Sørlandet friskt i minne er det et paradoks at forebygging og beredskap knyttet til overvann, flom og skred ikke synes å ha høyere prioritet.

MEF oppfordret i høringen til at disse kuttene reverseres for å gjøre oss i bedre stand til å møte utfordringene knyttet til økt nedbør, flom og ras.

Julie M. Brodtkorb i høring hos Energi- og miljøkomiteen.


Utdannings- og forskningskomiteen

Det er positivt at det bevilges 40 millioner kroner til styrking av yrkesfagene. Men det er imidlertid potensial for å øke antall lærlinger i flere fylker. Det forutsetter igjen en økning i antallet skoleplasser i anleggs- og bergfagene. I tillegg bør kvaliteten på den yrkesfaglige utdanningen heves.

Hovedpunktene vi la fram:
- Det bør stilles minimumskrav til maskiner og utstyr på videregående skoler.
- Det er behov for å etablere en anleggsgartnerlinje i Nord-Norge.
- Det bør etableres en kompensasjonsordning for vertsbedrifter i skogbruket som tar imot elever gjennom ordningen Yrkesfaglig fordypning.
- Det må etableres en dispensasjonsordning som gjør det mulig for elever under 18 år i anleggsbransjen å benytte innarbeidningsordninger/rotasjonsordninger.

Finanskomiteen

Det er positivt at regjeringen følger opp skatteforliket og reduserer både bedrifts- og formueskatten.

Hovedpunktene vi la fram:
- Veibevilgningene i forslaget til statsbudsjett for 2018 må økes.
- Bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat kan ikke kuttes med 111 millioner kroner. Vi etterlyser en sterkere satsing på forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere skadeomfanget knyttet til økt nedbør.
- Vi oppfordrer til å reversere endringene i avskrivningssatsene i saldogruppe d. Økt avskrivningssats kan være et grep for å styrke overgangen til mer klimavennlige anleggsmaskiner, og med det bidra til mer reduserte utslipp i bransjen.

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Det er positivt at regjeringen har igangsatt et betydelig samferdselsløft i forrige stortingsperiode. Aktørene i anleggsbransjen er likevel avhengig av forutsigbarhet for å best mulig tilpasse egen virksomhet til aktivitetsnivået i bransjen.

Hovedpunktene vi la fram:
- Forslaget til samferdselsbevilgninger er betydelig lavere enn det nivået det legges opp til i første seksårs periode av Nasjonal transportplan. Bevilgningene må ligge 500 millioner kroner over gjennomsnittet de neste fem årene dersom det ikke tas grep allerede i budsjettet for 2018.
- Utviklingen av fylkesveinettet framstår fortsatt som uavklart i statsbudsjettet for 2018. Det må på plass en langsiktig plan for hvordan etterslepet på fylkesveiene skal håndteres i form av et nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveiene.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte