MEF i møte med næringsministeren

09.11.2017
Monica Mæland.jpg

Tema for møte var utfordringer knyttet til konkurranseregelverket og prosjektsamarbeid.

I møte med næringsminister Monica Mæland 6. november tok MEF opp at dagens praktiseringen av konkurranselovens bestemmelse (Konkurranseloven § 10)  skaper usikkerhet hos entreprenørene når det gjelder å vurdere hvorvidt et prosjektsamarbeid som fremstår som hensiktsmessig, er lovlig eller ikke.

Vurderingene som må foretas i forkant av et eventuelt samarbeid er krevende juridisk sett, og særlig for bedrifter som i all hovedsak ikke innehar konkurranserettslig kompetanse.

Denne usikkerheten har blitt forsterket i den senere tid som en følge av at Høyesterett tidligere i år avsa dom i den såkalte Taxi-saken. Det ble her slått fast at et åpent anbudssamarbeid innebærer en formålsovertredelse i relasjon til konkurranselovens § 10 (1). MEF ønsker at myndighetene vurderer tiltak som kan bidra til å redusere usikkerheten som praktiseringen av dagens konkurranseregelverk skaper i næringslivet. 

Krevende vurderinger

Det er i anleggsbransjen lang tradisjon for åpne samarbeid på enkeltprosjekter mellom entreprenørbedrifter. Det er særlig fire forhold som gjør samarbeid aktuelt: 

  • Entreprenørene mangler selv kompetansen til å gjennomføre hele prosjektet.
  • Entreprenørene har begrenset kapasitet til å gjennomføre det aktuelle prosjektet alene.
  • Entreprenørene ønsker å levere et best mulig tilbud ved å få tilførsel av kompetanse fra en annen bedrift. 
  • Entreprenørene ønsker å redusere risikoen knyttet til å påta seg et prosjekt alene.

MEF tok i møte blant annet opp at dagens rettstilstand tilsier at bedrifter som etter en objektiv vurdering har mulighet til å påta seg en gitt kontrakt alene, ikke har mulighet til å inngå samarbeid med andre aktører.

Dagens praktiseringen kan i enkelte tilfeller resulterer i at bedrifter som ser muligheter for å levere et bedre tilbud ved å samarbeide med andre blir forhindret fra dette. I verste fall blir resultatet at konkurransen om de offentlige kontraktene reduseres som en følge av at entreprenørene velger å ikke levere tilbud, da man regner det som lite sannsynlig at man når opp i konkurransen om å få kontrakten.

Dagens praksis bidrar heller ikke til forenkling, men kompliserer ytterligere et allerede vanskelig fagområde og medfører økt behov for juridisk bistand fra spesialiserte miljø.

Videre påpekte MEF at det er viktig at det ikke legges opp til en praktisering av dette regelverket i Norge som er strengere enn i øvrige europeiske land.

Det er svært positivt at næringsministeren prioriterer å møte bransjen for å diskutere utfordringer av denne typen. Samtidig erkjenner begge parter at det ikke finnes en enkel og umiddelbar løsning i denne saken, noe som blant annet skyldes at Norge er en del av felleseuropeisk regelverk og må innrette seg deretter. MEF har uttrykt ønske om å samarbeide videre med departementet for å få på plass en tydeligere presisering av regelverket og vil følge opp dette videre.

Kontaktperson i MEF:

Tone C. Gulliksen
Advokat
Tlf 982 68 930
Tone.Gulliksen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte