Lønnsom satsing på fylkesvei

26.12.2017
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Ny rapport viser at det å redusere forfallet på fylkesveiene kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på om lag 12 milliarder kroner.

Adm. dir. Julie Brodtkorb. Foto Runar Daler, Anleggsmaskinen

Oslo Economics har på oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) vurdert den samfunnsøkonomiske nettonytten knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Forfallet på fylkesveiene er estimert til 63 milliarder kroner samlet. Analysen er samlet i rapporten Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – Hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?

Analysen viser at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament økes med om lag 1,5 mrd. kroner per år i perioden 2018-2029 vil det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.

– Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene. Denne rapporten viser at det er svært lønnsomt å satse på vedlikehold. Faktisk er det få andre samferdselstiltak som kan vise til så store samfunnsøkonomiske gevinster, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Kostbart å utsette             

Oslo Economics har også tallfestet hva det vil koste å skyve etterslepsarbeidet fremover i tid. Dersom man utsetter å ta tak i vedlikeholdsetterslepet i fem år reduseres nettonytten til omtrent 9,8 mrd. kroner. Sammenlignet med å innhente etterslepet fra 2018 medfører utsettelsen et samfunnsøkonomisk tap på 2,1 mrd. kroner.

– Regjeringer av ulik farge har unnlatt å ta tak i forfallet på fylkesveinettet. Tilstanden på disse veiene påvirker privatbilister, næringsliv og offentlig virksomhet. Flere steder er det nettopp fylkesveiene som er det sentrale veinettet som binder små og store kommuner sammen, påpeker Julie Brodtkorb.

MEF mener det er nødvendig med en langsiktig plan for hvordan etterslepssituasjonen skal håndteres.

– I forarbeidene til ny Nasjonal transportplan for 2018-2029 ble det foreslått å etablere et eget fornyelsesprogram for fylkesveiene, men det har vi ikke sett noe til så langt. Jeg vil oppfordre politikerne til å hente dette forslaget opp fra skuffen. Fylkesveiene er alt for mye verdt til at skal la dem forfalle, avslutter Julie Brodtkorb.

Trykk på vedlegget for å lese rapporten i sin helhet.

Kontaktperson MEF:

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
Tlf: 934 19 216
E-post: julie.brodtkorb@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte