MEF i høring på Stortinget

17.01.2018
RD111020 Stortinget.jpg

Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie la fram MEFs innspill til Stortingsmelding nr. 45 «Avfall som ressurs» for Energi- og miljøkomiteen denne uken.

MEF er positive til den nye stortingsmeldingen, men påpekte på Stortinget fem punkter som ikke er tatt hensyn til i meldingen:  

  • Krav til kildesortering
  • Lettere å etablere gjenvinningsbedrifter i Norge
  • Konkurranse på like vilkår
  • Ingen endring av begrepene rundt husholdningsavfall og næringsavfall
  • Kutt ut kommunalt samtykke ved innsamling av husholdningsavfall
     


1. Krav til kildesortering

Sentralsorteringsanlegg er i vårt syn en dyr ansvarsfraskrivelse som kun på kort sikt kan forbedre utnyttelsen av avfallet vårt. På lang sikt må ansvaret for avfallet legges hos den som skaper det.

MEF mener nasjonale myndigheter må innføre krav om at minst 50 prosent av veksten i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad frem mot 2020 må komme fra kildesortering foretatt av avfallsbesitter.Et slikt krav er målbart gjennom å se på total utnyttelsesgrad av norsk avfall og trekke ifra avfallet som passerer gjennom sentralsorteringsanlegg.

2. Lokal utnyttelse av ressursene

MEF mener at nyetableringer som ivaretar avfallsressursene lokalt i form av materialgjenvinning, ombruk eller rekondisjonering, bør kunne tilgodeses med et gunstig skatt- og avgiftsopplegg de første årene for å sikre effektiv drift før avgiftsnivåene normaliseres.

Eksempler på endringene som trengs er: Økte avskrivningssatser på maskiner samt fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital.

MEF mener også at bransjen vil ha stor nytte av en utvidelse av Enovas tilskuddsordninger for overgang til grønnere teknologi. 

3. Konkurranse på like vilkår gir bedre utnyttelse av alt avfall

Avfallsforskriftens §15 stiller krav om separate regnskaper for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for næringsvirksomheten i en kommune. MEF mener dette ikke er tilstrekkelig for å sikre konkurranse på like vilkår.

MEF mener det må stilles krav om etableringen av separate selskaper med separat økonomi for å unngå en konkurransevridning. 

4. Ordets makt

Forurensningsloven definerer avfallet enten som Husholdningsavfall eller som Næringsavfall. Husholdningsavfall er det kun kommunen som har rett og plikt til å samle inn. Næringsavfallet er alt annet avfall, og samles inn av primært private avfallsselskaper.

Det finnes krefter i avfallsbransjen som nå vil omdefinere Husholdningsavfall til Forbruksavfall og Næringsavfall til Produksjonsavfall. Denne omdefineringen vil bety at kommunens monopol øker fra 2,4 millioner tonn avfall til om lag 4 millioner tonn. Dette innebærer at en kraftig del av det frie markedet blir underlagt kommunalt ansvar. En vesentlig mengde private selskaper vil da bukke under, og innovasjon og effektivitet blir borte.

MEF ønsker ikke en endring av definisjonene som har vært i bruk siden 2004 og mener at kommunalt monopol ikke er en god løsning for effektiv ressursutnyttelse av avfallet

5. Fjern kommunalt samtykke for ryddecontainere

Forurensningslovens §30 (3. ledd) sier at ingen har lov til å samle inn avfall fra husholdningene uten først å hente inn et samtykke fra kommunen. Dette har aldri vært praktisert, og MEF mener at punktet i paragrafen må slettes. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte