MEFs innspill til statsbudsjettet for 2019

01.02.2018
RD111020 Stortinget.jpg

Tiltak mot overvann og satsing på yrkesfag er to av sakene MEF mener det bør satses på i kommende statsbudsjett.

MEF har i brev til regjeringen, Stortinget og aktuelle departementet bedt om at følgende saker prioriteres i statsbudsjettet for 2019:

Samferdsel

Fylkesveiene utgjør omtrent 50 prosent av veinettet i landet vårt. Noen steder er fylkesveiene våre i en sørgelig forfatning. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å fremme forslag om og gjennomføre et langsiktig fornyelsesprogram for å ta igjen etterslepet. Fylkeskommunene kan ikke ta hele regningen for dette. Det vil koste penger, men over tid vil dette bli lønnsomt, både for myndighetene, næringslivet og folk flest.

Overvann

Været blir våtere og villere. Flommen på Sørlandet sist høst kan være den nye normalen vi må lære oss å leve med. Men mye må gjøres for å forhindre flom, skred og oversvømmelser. Overvannet må finne nye veier, bort fra bebyggelse, bort fra avløpsnettet og tilbake til kretsløpet. For å få dette til må kommunene få makt og myndighet til å utføre forebyggende overvannstiltak. Vi krever at regjeringen og Stortinget følger opp overvannsutvalgets forslag og gir muligheten til å sikre felles verdier og folks hjem.

Yrkesfag

Anleggsbransjen trenger ivrige ungdommer som vil være med på å bygge landet. Etter mange år der yrkesfagene enten er blitt glemt, eller til og med blitt sett ned på, har trenden snudd. For driftige ungdommer er mulighetene i våre bransjer nærmest uendelige. Men for de som velger seg en levevei i våre bransjer trengs utdanningstilbud som møter bransjenes behov. De unge må ha tilgang på moderne utrustning og teknologi som gir realistisk trening til bruk på anleggsplassen. De lærer seg ikke å bruke dette ved å lese om det i bøker eller bruke utdatert utstyr. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å etablere et oppgraderingsprogram for fagopplæringen slik de videregående skolene kan forberede ungdommen på fremtidens arbeidsmarked.

Avfallspolitikk

Før var avfall et problem. I dag er avfall en ressurs som kan gjenbrukes eller energiutnyttes. Avfall er en vare som kjøpes og selges. Men avfallsmarkedet er ikke så fritt som det kunne være og vi mennesker som produserer avfall må være med på å sikre at avfallsressursene utnyttes best mulig. Kildesortering i hjemmet og lokal utnyttelse av avfallet gir store muligheter for verdiskaping. For å sikre best mulig utnyttelse av avfallsressursene må avfallsmarkedet være 100 prosent fritt. Det er det ikke i dag. Det må være konkurranse på like vilkår. Det er det ikke i dag. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å legge til rett for friere konkurranse om alle typer avfall. Dette ansvarliggjør hver enkelt av oss, skaper innovasjon og arbeidsplasser over hele landet.

Skatter og avgifter

MEFs medlemsbedrifter ønsker å bidra til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Å gjøre opp for seg er en del av bedriftenes sjel. Men beskatning må også være godt begrunnet og være treffsikre. Slik er det dessverre ikke i dag. Vi kan ikke se at det er rimelig at gravemaskiner, hogstmaskiner, borerigger og asfaltfresere formuebeskattes på lik linje med det økonomiske overskuddet i bedriftene. Vi mener derfor at regjeringen og Stortinget må arbeide for at at formuesskatt på arbeidende kapital trappes ned og fases ut.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte