Høring om Klimastrategi for 2030

13.02.2018
RD111020 Stortinget.jpg

MEF deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen denne uken. Der tok de opp utslippskutt i anleggsbransjen og skogens rolle i klimapolitikken. 

Kommunikasjonssjef Håvard Almås og fagsjef Skog Bjørn Lauritzen i høring på Stortinget 12. februar. 

Utslippskutt i anleggsbransjen

Det vises i klimameldingen til at utslippene fra mobile kilder som anleggsmaskiner har økt siden 1990. Det er imidlertid verdt å understreke at det har skjedd en betydelig effektivisering i anleggsbransjen; det produseres mer til lavere utslipp. Dette skyldes blant annet at entreprenørene stadig har tatt i bruk nye maskiner.

MEF vil oppfordre til at følgende politiske virkemidler benyttes for å styrke overgangen til moderne og renere maskinpark:

  • Gode incentiver i form av økte avskrivningssatser, Enova-programmer og CO2 -fond for anleggsbransjen og transportnæringen.
  • Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.
  • Økt teknologiutvikling, eksempelvis ved at offentlige byggherrer legger til rette for enkelte pilotprosjekter hvor man får testet nye løsninger.

Skogens rolle i klimapolitikken

Når det gjelder skogens rolle i klimapolitikken mener MEF det er viktig å satse på kompetanse og at fagopplæringen tilknyttet skogbruket styrkes. Dette har betydning for effektiviteten og kostnadsnivået i verdikjeden. Følgende tiltak bør prioriteres:

  • Maskinparken og lærerkreftene ved Norges åtte videregående skoler som tilbyr skogbrukslinjer må oppgraderes. Dette vil både øke attraktiviteten og relevansen til skoletilbudet.
  • De videregående skolene må ha et tilbud som er tilpasset næringslivets behov. For å øke avvirkningen ut over dagens nivå må det utdannes flere skogsmaskinførere i forholdet én skogsmaskinfører pr. 10 000 m3 avvirket skog. Eksempelvis vil en økning på 1 mill. m3 kreve 100 nye skogsmaskinførere osv.
  • MEF mener også det bør etableres en kompensasjonsordning for bedrifter som tar imot elever som tilbys yrkesfaglig fordypning. Økonomisk ramme for en slik ordning anslås å være på om lag 800 000 kr/år.


Kontaktpersoner i MEF
Bjørn Lauritzen
Fagsjef skog
Tlf: 907 37 626
E-post: Bjorn.Lauritzen@mef.no

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte