Konkurransedyktige entreprenører

23.02.2018
Julie Brodtkorb AE2018 Foto Runar Daler.jpg

God spredning fra små til store kontrakter er gunstig for konkurransen på sikt, skriver MEFs Julie Brodtkorb i Finansavisen.

Innlegget ble første gang publisert i Finansavisen 23.02.2018. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Trygve Hegnar viser i sin leder 20. februar til at norske entreprenører må vokse for å kunne håndtere de store samferdselskontraktene som kommer fremover. Dette er en unyansert fremstilling av utviklingen i anleggsmarkedet.

Statens vegvesen og Nye Veier er store offentlige bestillere som i betydelig grad påvirker utviklingen i anleggsbransjen. Hovedansvaret til offentlige oppdragsgivere er å forvalte skattepengene på en effektiv og god måte. Det er imidlertid ikke sikkert at det som tilsynelatende gir besparelser i dag nødvendigvis er det som lønner seg mest på sikt.

Norsk anleggsbransje har utviklet seg i rekordtempo de siste årene. I 2014 var kontrakten for E39 Eiganestunnelen det største veiprosjektet med en kontraktsverdi på i overkant av 2 mrd. kroner. Nå skal Nye Veier i gang med E6 Ranheim – Værnes til om lag 4 mrd. kroner. I tillegg planlegger Statens vegvesen flere svært store OPS-prosjekter. Bakgrunnen for utviklingen er ønske om å bygge billigere og mer effektivt.

Jeg mener samtidig at store offentlige oppdragsgivere har et ansvar for å legge til rette for at vi ikke bare har god konkurranse i anleggsmarkedet i dag, men også 10-20 år frem i tid. Et svært positivt trekk ved norsk anleggsbransje har historisk sett vært at mindre entreprenører har kunnet vokse seg større. Noen har etter hvert blitt i stand til å utfordre de store riksentreprenørene. Dette har ført til at den norske entreprenørbransjen er mer variert enn for eksempel i Sverige, hvor noen få store entreprenører dominerer markedet.

Jeg mener det er verdifullt å ta vare på dette også i årene som kommer. Det at offentlige oppdragsgivere sørger for å ha en god spredning fra små til store kontrakter gir mindre bedrifter muligheten til å vokse. Dette skyldes at det å være hovedleverandør i større grad bidrar til å heve kompetansen i bedriften sammenlignet med å være underleverandør. En variasjon i kontraktene er således gunstig for konkurransen på sikt, noe som igjen er positivt for fremtidige skattebetalere. I tillegg er de mindre entreprenører ute i distriktene helt avgjørende for beredskapsevnen vår.

Det å innrette samferdselskontraktene kun mot de store entreprenørene vil være svært kortsiktig. Det er fullt mulig å bygge effektivt samtidig som vi legger grunnlaget for at vi også i fremtiden har en velfungerende anleggsbransje.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte