Støtt satsingen på fylkesveinettet

28.02.2018
Driftskontrakt hul i vei kjegle.jpg

Stortinget har nå en historisk mulighet til å øke satsingen på fylkesveinettet. Den muligheten må politikerne gripe.

Distriktssjef Martin Grønnslett i Bodø

Distriktssjef Martin Grønnslett har i dag et leserinnlegg i Avisa Nordland. 

Mars kan bli en avgjørende måned for fylkesveiene. Da skal Stortingets transport- og kommunikasjonskomité behandle et representantforslag om statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. Forslaget er blitt fremmet av Senterpartiet og tar opp et samferdselstiltak som sittende og foregående regjeringer har vegret å ta tak i: Vedlikeholdsetterslepet. Stortinget har nå en historisk mulighet til å øke satsingen på fylkesveinettet. Den muligheten må politikerne gripe.

Lite handling

Det alle aktørene har til felles er at de har sett seg lei på forfallet på veiene, den politiske uviljen til å satse skikkelig på fylkesveinettet og at statsmakta er med på notene. Forholdene på fylkesveinettet påvirker hverdagen for mange veibrukere, og vedlikeholdssatsingen er ikke nærheten av å fylle behovene. Alle erkjenner dette. Staten. Fylkeskommunene. Kommunene. Næringslivet. Privatbilistene. Men handling har uteblitt.

Høye samfunnskostnader

Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, økt drivstofforbruk og større kjøretøyslitasje. Nedslitte veier er heller ikke svaret for å nå nullvisjonen for antallet trafikkdrepte. Kostnaden for å betale for en storstilt og nødvendig oppgradering gjør at beslutningstakerne kvier seg.

Må redusere veiforfallet

Vi i MEF mener grunnene til å la være å iverksette en større vedlikeholdssatsing ikke er til stede. Oslo Economics har på oppdrag fra oss vurdert de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å redusere veiforfallet. Beregningene viser at det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er gunstig å ta tak i etterslepet. Anslagsvis vil det å øke vedlikeholdsinnsatsen med om lag 1,5 mrd. kroner for veidekke og veifundament på fylkesveiene i perioden 2018-2029 gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.

Økt satsing på fylkesveiene vil gi vesentlige og positive effekter for næringslivet og folk flest. Gjør vi opp for manglende handlekraft i fortid, kan vi sikre bedre samfunnsøkonomi i fremtiden.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte