Styrket overvannshåndtering

20.11.2018
VA fredrikstad overvann flom.jpg

Det har blitt gjennomført samfunnsøkonomiske og juridiske analyser av utvalgte forslag til endringer i plan- og bygningsloven på oppdrag fra KMD og Miljødirektoratet. 

Overvann er avrenning fra nedbør og vann fra snøsmelting på overflaten, og dette vannet kan føre til problemer og skader spesielt i tettbygde strøk. Grunnet klimaendringer og fortsatt sentralisering og fortetting er det sannsynlig at disse problemene vil øke over tid. Det er derfor et økende behov for å iverksette tiltak for å redusere de problemer som overvann medfører.

I 2015 leverte Overvannsutvalget sin rapport (NOU 2015:16) hvor det fremmes flere forslag til endringer i relevant lovverk for å legge til rette for en bedre håndtering av overvannet. Det har imidlertid vært behov for en grundigere vurdering av kostnader og nyttevirkninger av utvalgets forslag, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet har derfor ønsket å få gjennomført samfunnsøkonomiske og juridiske analyser av utvalgte forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Styrket overvannshåndtering i plan- og bygningsloven (PDF)

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte