Endringer i plan- og bygningsloven

03.12.2018
VA rør

Prop, 32 L foreslår endringer i plan- og bygningsloven og vann- og avløpsanleggsloven.

Lovforslagene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer i NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. Endringene gir kommunene bedre rammebetingelser for håndtering av overvann i arealplanleggingen.

Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. Proposisjonen inneholder også forslag til rettinger i matrikkelloven.

Les mer på regjeringen.no. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte