Viktige regelendringer i 2019

02.01.2019
Paragraf 220x147.jpg

Fra og med 1. januar kommer det flere endringer som arbeidsgivere bør kjenne til, blant annet når det gjelder arbeidsmiljøloven og permitteringsregelverket.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Endringene angår nærmere presisering av definisjonen av fast ansettelse, utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse og begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av arbeidskraft.

Presisering av definisjon av fast ansettelse

Hovedregelen i arbeidsforhold er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det fremgår imidlertid ikke av arbeidsmiljøloven hva som regnes som fast ansettelse. Dette har medført at det foreligger typer av arbeidskontrakter som ikke er forutsigbare for arbeidstaker, og i gråsonen for hva som anses å være lovlig. Et eksempel på dette er ansettelseskontrakter hvor ansettelsen er fast, men uten garanti for stillingsomfang, såkalte nulltimerskontrakt eller «fast ansettelse uten garantilønn» eller tilkallingsvakter.

Ved lovendringen vil begrepet «fast ansettelse» være definert som løpende og tidsubegrenset og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder. I tillegg innføres det krav til at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsinnhold.

Det som fremgår av de nye reglene er at arbeid som utføres periodevis ikke hindrer fast ansettelse, så fremt arbeidsavtalen fastsetter eller gjør det mulig å beregne når arbeidet skal utføres. Avtaler uten slik forutberegnelighet oppfyller ikke vilkårene for fast ansettelse. Dersom avtalen heller ikke oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse vil avtalen etter lovendringen være ugyldig. For arbeidsavtaler inngått før 1. januar 2019 vil det gjelde en frist på seks måneder for å implementere endringene.

Endring i adgangen for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse

Etter dagens regler kan arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat kreve fast ansettelse etter tre år. Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter kan kreve fast ansettelse etter fire år. Som følge av lovendringen kan arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i tre år kreve fast ansettelse dersom den midlertidige ansettelsen er en kombinasjon av vikariat eller arbeid av midlertidig karakter. Dette betyr at en ansatt som først har vært midlertidig ansatt i ett vikariat og deretter midlertidig ansatt i en stilling hvor arbeidet er av midlertidig karakter, kan kreve fast ansettelse etter tre år.

Endrede regler for inngåelse av avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft

Etter dagens regler kan virksomhet som er bundet av tariffavtale inngå avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie arbeidskraft uten hensyn til hovedvilkåret om at dette skal oppfylle kraven til midlertidig ansettelse.

Lovendringen vil begrense muligheten for virksomhet som har tariffavtale til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft, også for de tilfeller der vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt. De nye reglene innebærer at det kun er virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (fagforening med minst 10 000 medlemmer) som kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie.

Lovendringen vil ikke få betydning for medlemsbedrifter som er bundet av Anleggsoverenskomsten MEF-NAF/eller Miljøoverenskomsten (MEF-LO).

Endringen vil imidlertid kunne få betydning for bedrifter som har tariffavtaler som med fagforening uten innstillingsrett, eller der det er opprettet lokale tariffavtaler i bedriften (husavtaler).

Endringer knyttet til dagpenger og permittering

Antall dager med lønnsplikt for under permittering for arbeidsgiver øker fra 10 til 15 dager.

Videre reduseres perioden for arbeidsgivers fritak for lønnsplikt, og den tilsvarende perioden for dagpenger under permittering, fra 49 til 26 uker.

Begge de ovennevnte endringene gjelder for permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.

Endring i skattefrie satser ved kostdekning på reiser og pendleropphold

I 2019 vil Skattedirektoratet fastsette de skattefrie satsene for kostdekning på yrkes-/tjenestereiser innenlands og utenlands uavhengig av de fremforhandlede godtgjørelsessatsene i statens særavtaler. Satsene vil gjelde likt for reiser i og utenfor Norge.

På dagreiser vil følgende skattefrie satser gjelder:

• 200 kroner for reiser mellom 6-12 timer.
• 400 kroner for reiser over 12 timer.

For reiser med overnatting vil de skattefrie kostsatsene være:

• 578 kroner for reiser med overnatting på hotell.
• 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv. uten kokemulighet.
• 89 kroner ved overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemulighet.

Trykk her for å se en mer detaljer oversikt over satser.

Endringer i reisefradrag

Fra og med 1. januar 2019 vil det være en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97 000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS.

Kontaktperson MEF:
Advokat Thomas Kollerød
Tlf 908 46 814
thomas.kollerod@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte