MEFs innspill til Statsbudsjettet 2020

11.02.2019
Yrkesfag rekruttering _ Laland.jpg

Her kan du lese hvilke saker vi mener må prioriteres i statsbudsjettet for 2020. 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer i overkant av 2 000 medlemsbedrifter på landsbasis. Våre medlemmer i anleggsbransjen, skognæringen og gjenvinnings- og avfallsbransjen bidrar med viktige distriktsarbeidsplasser og har en samlet omsetning på om lag 80 milliarder kroner årlig. Vi ønsker med dette å oppfordre til at følgende saker prioriteres i statsbudsjettet for 2020:

Yrkesfag: Flere skoleplasser og minimumskrav til opplærling

Det er stor etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere i anleggsbransjen. Medlemsbedriftene i MEF og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) har økt antallet lærlinger med 107 prosent siden 2018 (1 769 løpende lærekontrakter ved årsskiftet 2017/2018). Likevel er det mange som ønsker å ta inn flere lærlinger.

MEF anbefaler:

 • Antall skoleplasser for faget vg2 anleggsteknikk må økes. Vi registrerer blant annet at det er stor oversøkning på landslinjeskolene Solør (Hedmark), Os (Hordaland), Øksnevad (Rogaland) og Sam Eyde (Aust-Agder).
 • De yrkesfaglige læreplanene må gjøres mer konkrete med hensyn til kompetansekrav. Blant annet bør lanene utvikles til å inneholde minimumskrav til antall timer elvene skal få i opplæring på ulike maskiner. Dette vil redusere forskjellene i kvalitet på utdanningen mellom ulike skoler.
 • Det bør iverksettes et oppgraderingsprogram av maskiner og utstyr på de videregående skolene.
 • Det bør etableres en kompensasjonsordning for skogsentreprenørbedrifter som tar inn elever i forbindelse med faget yrkesfaglig fordypning (YFF) på 800 000 kr/år samlet.

Samferdsel: Økt satsing på vedlikehold og digitalisering

MEF vil berømme satsingen på transportinfrastruktur som har vært de senere årene. Samtidig er det fortsatt uløste oppgaver, blant annet på vedlikeholdsområdet, som bør prioriteres fremover. Anleggsbransjen er beredt til å fortsette det viktige arbeidet med å bygge og fornye infrastrukturen vår.

MEF anbefaler:

 • Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier må reduseres for å utløse vesentlig samfunnsøkonomisk nettonytte.
 • En statlig medfinansieringsordning til utbedringer på fylkesveinettet bør snarest utredes og etableres ved neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Dette vil være en oppfølging av stortingsvedtak 680 knyttet til behandlingen av representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet.
 • Hastigheten i digitaliseringsarbeidet til Statens vegvesen må økes. Eksempelvis vil enklere digital tilgang til vognkort og løyver være et godt forenklingstiltak for næringslivet.
 • Det må bevilges midler slik at tilskuddsordningen for fjerning av flaskehalser på fylkes-veinettet (bruprogrammet) kan gjennomføres i tråd med vedtatte NTP.
 • Det bør bevilges 150 millioner til utbygging av skogsbilveier som et ledd i utviklingen av sammenhengende samferdselsårer.

Infrastruktur: Sterkere styring av vannforvaltningen

Vann- og avløpssektoren er i dag omfattet av 70 lover og forskrifter hvorav ingen definerer et statlig departement som ansvarlig myndighet. MEF har over lengre tid vært bekymret for at norsk vannpolitikk og forvaltningen av vårt viktigste næringsmiddel – drikkevannet – er preget av ansvarspulverisering.

MEF anbefaler:

 • Klimadepartementet må ta sterkere styring og tverrdepartementalt ansvar når det gjelder vannforvaltningen og at man får på plass en vannminister.
 • Det bør nedsettes utvalg som skal fremme forslag om en lov for vann- og avløpstjenester.
 • Det må innføres minstekrav til kvalitet på vann og avløpsnettet for å opprettholde drift av offentlige funksjoner, spesielt publikumsrettede institusjoner som er omfattet av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Det er behov for et statlig vannfond. Tiltak for å sikre forsvarlig reservevannforsyning vil koste penger kommunene ikke har. Staten må inn med midler til infrastruktursikring og ikke blindt laste over problemene til kommunene.

Infrastruktur: Økt satsing på flom- og skredforebygging

Oversvømmelse i byer og naturskader påfører samfunnet milliardkostnader hvert år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vist til at det er betydelige etterslep når det gjelder sikring av rasutsatte boligområder. Samfunnet og infrastrukturen vår må bli bedre rustet til å tåle mer nedbør og mer ekstremvær. Når prognosene tilsier at vi fremover vil oppleve hyppigere og kraftigere episoder med styrtregn er det nødvendig å prioritere flom- og skredforebygging.

MEF anbefaler:

 • NVE må få økte ressurser til å gjennomføre flom- og skredforebyggingstiltak.

Arbeidslivskriminalitet: Behov for bedre varslingsmuligheter

MEF er fornøyd med at regjeringen har varslet at den vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak

MEF anbefaler:

 • A-krimsentrene må bli mer tilgjengelige. Det bør opprettes en tydelig varslingstjeneste - både direkte gjennom telefon og digitalt, for tilfeller der hurtigtilsyn er helt nødvendig for å kunne avdekke kriminelle forhold.

Konkurranse: Nytenkning og effektiv tjenesteproduksjon

Offentlige oppdragsgivere står for en svært betydelig del av aktiviteten i anleggsbransjen og gjenvinning- og avfallsmarkedet. MEF-bedriftene ønsker å bidra med nytenkning og effektiv tjenesteproduksjon på disse områdene. Det er i den sammenheng positivt å se at det i ny regjeringsplattform legges opp til å gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

MEF anbefaler:

 • At de fremmes forslag som skjerper kravene for næringsdrift i kommunal regi ved at det kreves etablering av egne aksjeselskaper for all avfallsdrift i det konkurranseutsatte markedet.
 • Fremmer endringsforslag til loven om interkommunale selskaper for å etablere begrenset ansvar for interkommunale selskaper (IKS). Dette er nødvendig for å sikre konkurranse på like vilkår mellom IKS-er og private selskaper.
 • Fremmer de nødvendige forslag som sikrer at 50 prosent av veksten i avfallssortering gjøres via kildesortering i husholdninger og næringsvirksomheter.
 • Det må gjennomføres nødvendige endringer i forurensningsloven som sikrer konkurranse på 100 prosent av avfallsmarkedet.

Gode offentlige innkjøp: Viktig med markedstilgang for små og mellomstore bedrifter

Det er positivt at det skal utarbeides en ny stortingsmelding om offentlige innkjøp og at det skal legges frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.

MEF anbefaler:

 • Det er behov for bedre statistikkgrunnlag når det gjelder offentlige innkjøp i Norge. Blant annet bør det kartlegges hvor stor andel av offentlige innkjøp av varer og tjenester som faktisk når små og mellomstore bedrifter.
 • I forlengelsen av forrige punkt bør det utredes å få på plass forpliktende innkjøpsmål som stiller krav til at en bestemt andel av offentlige anskaffelsene går til små og mellomstore bedrifter. Storbritannia har eksisterende modell som kan fungere som utgangspunkt.


Klima og miljø: Behov for kraftfulle virkemidler

I henhold til ny regjeringsplattform er det en målsetting om at bygge- og anleggsplassene skal være fossilfrie innen 2025. MEF etterspør mer kraftfulle virkemidler som i enda større grad kan legge til rette for utslippskutt i våre bransjer.

MEF anbefaler:

 • Det må etableres et CO2-fond for næringslivets transporter med utgangspunkt i næringslivets forslag til modell.
 • MEF ønsker en forbedring av energistatistikk for bruken av fornybare kilder som geoenergi for å vise spennet i ulike energikilder. Eksisterende statistikk er mangelfull og kan også være misvisende, noe som forringer kunnskapsgrunnlaget for en lang rekke grupper når det gjelder realisering av ulike byggeprosjekter.

Finans: Skatt på arbeidende kapital må avvikles

MEF anbefaler:

 • Det må settes et konkret og forpliktende mål for nedtrappingen av formuesskatt på arbeidende kapital.

Kommunal og næring: Tilgangen til massemottak og -uttak må styrkes

Det har i hele landet oppstått en situasjon hvor det er vanskelig å etablere mottak av overskuddsmasser. Kapasiteten i de aller fleste kommunene er liten og situasjonen er i ferd med å bli svært kritisk. Konsekvensene for anleggsbransjen er at masser må transporteres unødvendig langt, prosjektene blir mer kostbare for byggherrene og tar lengre tid. Dette er dårlig økonomi for bransjen, og bidrar i tillegg til øker veislitasjen og klimagassutslippene.

MEF anbefaler:

 • Det må utarbeides overordnede statlige planretningslinjer hvor kommunene i sin planlegging plikter å legge til rette for at det etableres nødvendige områder til mellomlagring og mottak av overskuddsmasser.
 • Direktoratet for mineralforvaltning må tilføres midler som gjør de i stand til å ytterligere redusere restansen av konsesjonssøknader som oppsto etter innføringen av mineralloven. Det bør settes en frist for når etterslepet i saksbehandlingen skal være lukket.


Kontaktperson i MEF: 
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
havard.almas@mef.no 
976 83 831

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte